پروانه ساخت از اداره كل تجهيزات پزشكي

پروانه ساخت از اداره كل تجهيزات پزشكي

پروانه اشتغال خدمات ليزرهاي پزشكي از سازمان انرژي اتمي

پروانه اشتغال واردات ليزرهاي پزشكي از سازمان انرژي اتمي

گواهي توليد كننده برتر از انجمن فيزيوتراپي ايران