بازدید دانشجویان دانشگاه خمینی شهر از کارخانه شرکت مهندسی پزشکی نوین


بازدید دانشجویان رشته مهندسي پزشكي دانشگاه خمینی شهر از کارخانه شرکت مهندسی پزشکی نوین
بازدیدکنندگان پس از خیر مقدم و آشنایی مقدماتی با پیشینه شرکت نوین ، به ترتیب از واحدهاي بازرگانی، تحقیق و توسعه، دفتر فنی، برنامه ریزی توليد، آزمایشگاه های تخصصی ، تحقيقات بازار، خط تولید و کنترل کیفیت محصولات بازدید نمودند.

شرکت نوین همواره از گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه استقبال مینماید.