ليزر درماني كم توان از ویرایش سوم كتاب Therapeutic Electro Physical Agent

ليزر درماني كم توان از ویرایش سوم كتاب Therapeutic Electro Physical Agent

نویسنده: Alain Yvan Belanger
سال انتشار: 2015
آنچه در فصل مي‌خوانيد:
• اساس لیزر
• مشخصات بیوفیزیک لیزر
• تأثیرات درمانی و موارد کاربرد لیزر
• تعیین پارامترهاي درمان (Dosimetry)
• موارد منع استفاده و خطرات تابش لیزر
دانلود
 ليزر درماني كم توان از ويرايش چهارم كتاب Therapeutic Modalities

ليزر درماني كم توان از ويرايش چهارم كتاب Therapeutic Modalities

نویسنده: Chad Starkey
سال انتشار: 2013
آنچه در فصل مي‌خوانيد:
• لیزرهای درمانی
• خصوصیات لیزر: پارامترهای لیزر، طول موج و فرکانس لیزر، توان لیزر، دوز درمانی
• موارد كاربرد: التهاب و ترمیم بافت، ترمیم زخم، کاهش درد، ترمیم شکستگی
موارد منع استفاده و احتیاط در لیزر
دانلود
 اولتراسوند تراپي از ويرايش سوم كتاب Therapeutic Electro Physical Agent

اولتراسوند تراپي از ويرايش سوم كتاب Therapeutic Electro Physical Agent

نویسنده: Alain Yvan Belanger
سال انتشار: 2015
آنچه در فصل مي¬خوانيد:
• اصول اولتراسوند
• مشخصات بیوفیزیک اولتراسوند
• آثار درمانی و موارد کاربرد اولتراسوند
• تعیین پارامترهاي درمان
• موارد منع استفاده و احتياط
دانلود
اولتراسوند تراپي از ويرايش چهارم كتاب Therapeutic Modalities

اولتراسوند تراپي از ويرايش چهارم كتاب Therapeutic Modalities

نویسنده: Chad Starkey
سال انتشار:
2013
آنچه در فصل مي¬خوانيد:
• کاربردهاي اولتراسوند تراپي
• منطقه درمانی
• روشهای کوپلینگ در اولتراسوند تراپي
• انتخاب پارامترهای اولتراسوند: فرکانس،Duty cycle ، شدت خروجی، طول مدت درمان، درمانهای دوز محور.
• تنظیمات اولتراسوند همراه با تحریکات الکتریکی
دانلود