جشنواره طلایی سری گرند همراه با قرعه کشی یک دستگاه لیزر پرتوان ۱۰ وات نوین


شركت مهندسي پزشكي نوين محصولات خود را از تاريخ 1396/02/16 تا تاريخ 1396/03/10با تخفيف و تسهيلات كنگره ارائه مي نمايد. همچنين مفتخر است ضمن حضور در كنگره اقدام به برگزاري مراسم قرعه كشي نمايد:

1. مراسم قرعه كشي از بين خريداران محصولات نوين كه خريد خود را از تاريخ 1396/02/16 تا 1396/03/05 انجام داده اند، خواهد بود.
2. عزيزاني كه خريد خود را از 1396/02/16تا 1396/03/02 انجام داده اند به شرط حضور در كنگره مي توانند، با دريافت كارت قرعه كشي و ارائه آن به صندوق، در قرعه كشي شركت نمايند.
3. حداقل مبلغ خريد براي شركت در قرعه كشي يك ميليون تومان است.
4. به ازاي هر يك ميليون تومان خريد يك امتياز در نظر گرفته مي شود.
5. جايزه برنده ي ويژه ي اين قرعه كشي، يك دستگاه ليزر پرتوان ( طراحي و ساخت شركت مهندسي پزشكي نوين ) به مبلغ بيست و چهار ميليون و پانصدهزار تومان و بيست عدد بن خريد از محصولات شركت، هر يك به ارزش يك ميليون تومان مي باشد.