حضور شرکت نوین در دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی

دومين كنگره ملي علوم حركت باليني اهواز
دومین کنگره ملی با موضوع علوم حرکت بالینی در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار شد.

D