حضور شرکت نوین در دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی

دومین کنگره ملی با موضوع علوم حرکت بالینی در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار شد.

D