تجهیز واحد فیزیوتراپی بیمارستان مسلمین شیراز به دستگاه لیزر پرتوان زیمر