نظر جناب آقای فیزیوتراپیست حسن زاده در خصوص محصولات خریداری شده از شرکت نوین

من در مدتی که از دستگاههای نوین در زمینه فیزیوتراپی استفاده کرده ام رضایت کامل دارم.واستفاده از آن را به دیگر همکاران توصیه می کنم.