ليزر پرتوان

ليزرتراپي

در اين مداليته از امواج الكترومغناطيس ليزر استفاده مي‌شود.

Laser = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

(تقويت نور توسط گسيل القايي تابش)

نور ليزر سه ويژگي مهم دارد كه آن را از نور معمولي متمايز مي‌سازد؛ اين سه ويژگي عبارتند از:

  1. تجمع توان در يك طول‌موج منفرد (Monochromatic)
  2. هم‌فاز بودن پرتوها (‍Coherence)
  3. انتشار پرتوها در يك جهت به صورت هم‌راستا و موازي (Collimated)

مهم‌ترين آثار فيزيولوژيك تابش ليزر در بدن عبارتند از:

  • كاهش التهاب
  • تسكين درد
  • تسريع فرآيند ترميم بافت و رشد سلولي
  • بهبود فعاليت عروقي
  • بهبود متابوليسم

Showing all 2 results