مغناطيس‌ درماني (Electromagnetic Field Therapy)

در قرن حاضر درمان‌هاي غيرتهاجمي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ يكي از مؤثرترين این درمان‌ها، مغناطیس ‌درمانی است. دستگاه‌ مغناطیس ‌درمانی از يك توليدكنندۀ جريان الكتريكي پالسي و يك اپلیکاتور تشكيل‌ شده‌است كه با استفاده از آن، ميدان مغناطيسي بر بدن بيمار اعمال مي‌شود. شدت ميدان مغناطيسي معمولاً با واحد گوس (Gauss, G) بيان مي‌شود.

آثار فيزيولوژيك مغناطيس درماني

 • افزايش فعاليت پمپ سديم-پتاسيم در سطح سلولي
 • تغيير در روند انتقال يون‌هاي كلسيم برای بهبود فرآيند ترميم استخوان‌هاي شكسته
 • بازگرداندن تعادل الکترومغناطيس در منطقة آسيب‌‌ديده و درنتيجه تسريع فرآيند بهبود بافت
 • افزايش متابوليسم سلول
 • افزايش ميزان PH و اُكسيژناسيون در بافت‌های آسیب‌دیده
 • تسهيل فرآيند ترميم بافت از طريق افزايش جريان خون
 • بازسازي سلول‌هاي فرسوده و افزايش رشد سلول‌هاي سالم
 • كاهش تورم از طريق کاهش نفوذپذيري عروق و جلوگيري از خروج مايع از رگ‌ها به فضاي ميان بافتي
 • پاک‌شدن خون از لخته‌ها و از بين رفتن انسداد وريدها
 • كاهش ميزان اسيديتۀ بدن، آثار ضد ميكروبي و عمل‌كردن به عنوان يك آنتي‌بيوتيك
 • افزايش ايمني بدن با جلوگيري از اكسيدشدن گلبول‌هاي سفيد

Showing all 4 results