شاك ويو

شاك ويو تراپي (Shockwave)

يكي از جديدترين روشها براي درمان اختلالات اسكلتي-عضلاني، استفاده از امواج شاك ويو است.شاك ويو ، امواج پر قدرت، با انرژي زياد و دامنه بالاست و همانند اولتراسوند، جزء امواج صوتي به شمار مي آيد. موج شاك ويو، الگوي ضربه اي دارد،بدين معنا كه در هر پالس شاك ويو ،فشار در يك زمان بسيار كوتاه (حدود چند نانو ثانيه) با يك شيب بسيار تند، به مقدار ماكزيمم مي رسد . اين صعود ناگهاني و شيب تند از مشخصه هاي اصلي موج شاك ويو است.

آثار فيزيولوژيك شاك ويو

انرژي امواج شاك ويو باعث بروز ميكروترما (Microtrauma)  و آسيبهايي در سطح سلولي بافت هدف مي گردد، اين آسيب ها سبب تحريك فاكتورهاي رشد آنژيوژنتيك (Angiogenic Growth Factors) ، همچنين باعث افزايش نئووسكولاريزاسيون (Neovascularization)  و نيز افزايش خونرساني به بافت هدف مي شود. نتيجه تمامي اين آثار، تسهيل فرآيند ترميم بافت اسكلتي-عضلاني است.

ساير آثار فيزيولوژيكي كه تاكنون در زمينه ترميم بافت با امواج شاك ويو مطرح شده است ،عبارتند از :

  • افزايش فعاليت سلولي
  • آزاد شدن ماده P
  • آزاد شدن پروستاگلاندين هايي (Prostaglandin) نظير VEGF، TGF،NO،E2 و ساير سيتوكين هاي التهابي
  • تخريب رسوب هاي كلسيفيك (عموما در تاندون ها)
  • آثار تسكين دهنده گذرا روي اعصاب آوران

نمایش یک نتیجه