اولتراسوند

اولتراسوند تراپي (Ultrasound Therapy)

اولتراسوند (به اختصار US)، جزء امواج صوتي (آكوستيك) به شمار مي‌آيد، با اين تفاوت كه فركانس آن فراتر از محدودۀ شنوايي انسان است و از همين رو با عنوان امواج فراصوت نيز شناخته مي‌شود. فركانس‌هايي در بازۀ Hz20 تا KHz 20 توسط گوش انسان قابل شنيدن است؛ اين در حاليست كه فركانس امواج اولتراسوند در فيزيوتراپي، معمولاً حدود MHz1 يا MHz3 است.

براي توليد امواج اولتراسوند از كريستال‌هاي پيزوالكتريك استفاده مي‌شود. كريستال به يك منبع جريان متناوب متصل مي‌شود و بديت ترتيب تحت تأثير يك ميدان الكتريكي متناوب قرار مي‌گيرد. در اثر اعمال بار الكتريكي، كريستال دچار ارتعاش مي‌شود، اين ارتعاشات به صفحة فلزي مقابل كريستال منتقل مي‌شود و از آنجا به هر محيط مادي ديگر كه در مجاورت صفحه فلزي قرار دارد (بافت بدن)، انتقال مي‌يابد.

Showing all 3 results