ارائه دستگاه جایگزین سرویس نوین

يكي از دغدغه هاي كلينيك هاي فيزيوتراپي، انتظار بيماران براي پذيرش و استفاده از دستگاه مي باشد. اين نگراني زماني افزايش مي يابد كه موعد سرويس و تعمير دستگاه ها و ارسال آن به خدمات پس از فروش فرا مي رسد. فقدان حتي يكي از دستگاه ها ممكن است منجر به بهم ريختگي در نوبت دهي كلينيك و ايجاد حس نارضايتي در بيماران و مراجعين شود.
شركت مهندسي پزشكي نوين براي اينكه بتواند يكي از نگراني هاي فيزيوتراپيست ها را كم كند طرحي با عنوان ارسال جايگزين سرويس برنامه ريزي كرده است. با استفاده از اين طرح مي توان قبل از فرا رسيدن موعد ارسال دستگاه به واحد خدمات پس از فروش،‌ درخواست دستگاه جايگزين سرويس به اين واحد اعلام شود تا پس از رسيدن دستگاه جايگزين و اطمينان خاطر از عدم ايجاد وقفه در درمان، اقدام به ارسال دستگاه براي سرويس و تعمير نمايد.

1- هماهنگي با واحد خدمات پس از فروش يا دفاتر فروش
2- دريافت دستگاه جايگزين سرويس از شركت
3- ارسال دستگاه نياز به سرويس به شركت
4- دريافت دستگاه سرويس شده
5- اطمينان از صحت عملكرد دستگاه
6- بازگرداندن دستگاه جايگزين سرويس به شركت