تجهیز کلینیک فیزیوتراپی حکمت (جناب آقای فیزیوتراپیست محسن ولدان) به دستگاه شاک ویو زیمر