تجهیز کلینیک فیزیوتراپی کسری ( سرکار خانم فیزیوتراپیست شایان فر) به دستگاه شاک ویو زیمر