استفاده محصولات شرکت نوین توسط باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

محصولات شركت نوين،كيفيت قابل توجهي دارد. ورزشكار در صورت بروز مصدوميت نياز دارد به سرعت رسيدگي شده و آماده تمرين خود شود. خوشبختانه با استفاده از تجهيزات نوين توانستم ، به اين منظور برسم.